Islam adalah Negara

Usul 1, 1.2  Islam adalah Negara

masjidilharam

Islam adalah Negara. Imam Hasan al-Banna menjelaskan bahawa ia bermaksud Islam menyentuh hukum-hukum yang menitik-beratkan persoalan kenegaraan. Islam tidak hanya terbatas dalam lingkungan hubungan manusia dengan Allah. Malah, Islam juga menyusun hubungan antara sesama manusia, hubungan individu dengan masyarakat dan hubungan masyarakat dengan masyarakat yang lain. Masyarakat ini pula memilih suatu sistem politik yang didukung oleh Negara. Manakala Negara pula mempunyai seorang ketua yang dikenali dalam istilah fekah sebagai imam atau khalifah. Islam telah menjelaskan asas bagi sesebuah Negara, cara memilih khalifah, hak individu terhadap Negara dan hak Negara terhadap individu. Pada zaman moden ini kajian dan perbincangan yang lengkap tentang persoalan kenegaraan dan hubungannya dengan individu dibincangkan dalam perlembagaan. Perlembagaan adalah salah satu daripada cabang undang-undang.

Negara menurut pandangan Islam adalah Negara gagasan(fikrah), gagasan Islam. Oleh itu ia bukan Negara nasionalisme, Negara etnik dan Negara iklim.

Ketua Negara dipilih oleh orang-orang Islam sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini tersimpul dalam dua sifat iaitu: Kemampuan dan Amanah. Tujuan perlantikan ketua Negara ialah melaksanakan syariat dan membimbing manusia melakukannya.

Kedudukan dan peranan individu dalam Negara Islam amat menonjol dan berfungsi. Ia tidak dipendam dan diabaikan. Rakyat bertanggungjawab terhadap perjalanan Negara agar tidak menyeleweng. Mereka juga bertanggungjawab terhadap ketua Negara agar beliau menunaikan kewajipannya. Atas dasar ini, rakyat berhak mengawasi, memberi nasihat, memberi petunjuk dan mengkritik. Manakala Negara pula bertanggungjawab memberikan jaminan hidup yang mulia kepada mereka.

Advertisements

Usul 1, 1.1 Islam agama yang Syumul

USUL PERTAMA

EARTH1

Islam agama syumul(menyeluruh), mencakup semua bidang kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air atau pemerintah dan umat.  Akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan.  Pengetahuan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman.  Kebendaan dan harta atau usaha dan kekayaan. Jihad dan dakwah atau tentera dan fikrah. Akidah yang benar dan ibadat yang sah.

Keterangan

1.1       Islam adalah agama yang syumul, mencakupi semua bidang kehidupan.

Islam adalah agama Allah yang kekal, bersifat umum dan menyeluruh. Kerana Islam diturunkan untuk semua manusia. Ini jelas terbukti melalui firman Allah:

Dan kami tidak mengutuskan kamu melainkan kepada ummat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan”.

( Saba’: 28 )

Islam agama yang menyeluruh kerana ia menghukum seluruh urusan kehidupan manusia. Ia menghukum segala yang dilakukan oleh manusia dan perkara yang berkaitan dengan apa yang mereka lakukan. Ini dibuktikanoleh firman Allah:

Tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab”  ( Al-An’am: 38 )

Untuk menjelaskan segala sesuatu”.    ( Al-Nahl: 89 )

Di atas dasar sifat-sifat Islam yang tetap dan tidak berubah inilah al-Mursyid Hasan al-Banna r.m. telah membicarakan asas yang pertama ini. Beliau bertujuan menjelaskan sebahagian daripada perkara-perkara yang terkandung dalam Islam. Penjelasan yang dibuat oleh al-Mursyid ini diperkukuhkan lagi oleh al-Quran; dalam al-Quran kita temui ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, sembahyang, muamalat, kehakiman dan seterusnya.